DA013

สมุดบันทึกไดอารี่ ปกหน้ามีช่องเสียบปากกา

Product Detail

สมุดบันทึกไดอารี่ สันไสกาว ปกหน้ามีช่องเสียบปากกา
- ปกหนังเทียม เลือกสีและแบบของหนังได้ ตามแบบที่โรงงานมี
- เนื้อในมาตรฐาน กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ดสีเหลืองนวล
75 แกรม พิมพ์ตีเส้นบรรทัด จำนวน 88 แผ่น
- เข้าเล่มแบบสันเย็บกี่ไสกาว
- สามารถเลือกสั่งผลิตได้ 2 ขนาด
>A4 (ปกประมาณ19.3x26.6 ซม., เนื้อในประมาณ18.5X25.7ซม.)
>A5 (ปกประมาณ15.3x21.5 ซม., เนื้อในประมาณ14.5x20.8ซม.)

**ขนาดปกและเนื้อใน อาจจะบวกหรือลบบ้างเล็กน้อย
**เนื้อใน ขอสงวนสิทธิ์การเลือกแบบ,รายละเอียด และสีเนื้อใน
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่โรงงานมีในภายหลัง

สมุดบันทึกไดอารี่ สันไสกาว ปกหน้ามีช่องเสียบปากกา
- ปกหนังเทียม เลือกสีและแบบของหนังได้ ตามแบบที่โรงงานมี
- เนื้อในมาตรฐาน กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ดสีเหลืองนวล
75 แกรม พิมพ์ตีเส้นบรรทัด จำนวน 88 แผ่น
- เข้าเล่มแบบสันเย็บกี่ไสกาว
- สามารถเลือกสั่งผลิตได้ 2 ขนาด
>A4 (ปกประมาณ19.3x26.6 ซม., เนื้อในประมาณ18.5X25.7ซม.)
>A5 (ปกประมาณ15.3x21.5 ซม., เนื้อในประมาณ14.5x20.8ซม.)

**ขนาดปกและเนื้อใน อาจจะบวกหรือลบบ้างเล็กน้อย
**เนื้อใน ขอสงวนสิทธิ์การเลือกแบบ,รายละเอียด และสีเนื้อใน
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่โรงงานมีในภายหลัง

 • 100 เล่ม
 • เนื้อใน A4 หรือ A5
 • ปั๊มโลโก้1ตำแหน่งพร้อมใส่เคเงินหรือเคทอง, บรรจุถุงผ้าสปันบอนด์ขาวไม่สกรีน
 • เลือกสีหนังได้
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK